Paidi Clinic
 บทความ >  0123 - สาเหตุทื่อาจจะทำให้ลูกมีปัญหาการพูดลุกรักมีปัญหาการพูด

 สาเหตุที่ลูกพูดช้า

          1.ลูกขาดการกระตุ้นทางภาษา การใช้ภาษาที่เหมาะสม มีความจำเป็นต่อการพูดอย่างยิ่งยวดค่ะ แต่หากเด็กไม่ได้รับการกระตุ้นทางภาษาที่เหมาะสม หรือคุณแม่อาจจะไม่ได้พูดกับเด็กก็จะทำให้เด็กขาดทักษะในการเรียนรู้ด้านการพูด รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้เด็กพูด หรือพยายามที่จะพูด เช่น เมื่อเด็กอยากได้อะไร แค่ชี้ผู้ใหญ่ก็หยิบให้ โดยเด็กไม่ต้องพยายามออกเสียง

         
 2.มีความผิดปกติทางร่างกาย ความผิดปกติทางร่างกายเหล่านี้ ได้แก่ หูตึง หูหนวก ซึ่งอาจเกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ผิดปกติ ส่งผลต่อการได้ยิน หรืออาจเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายในหลัง

         
 3.มีความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้ได้แก่ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) หรือความผิดปกติที่เกิดจากภาวะการคลอด เช่น ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง

         
 4.ความเครียดหรือกังวล สภาพการเลี้ยงดูที่ดี มีผลต่อการพูดเช่นกัน แต่หากครอบครัวมีภาวะความเครียดมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง เช่น การทะเลาะกันภายในครอบครัว หรือการที่เด็กถูกตำหนิบ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้ก็อาจทำให้เด็กไม่กล้าพูด หรือกลัวที่จะพูด รวมไปถึงการเลือกใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจนกระทั่งอาจเกิดความบกพร่องในการออกเสียง ใช้เสียงก็ได้ค่ะ

         
 5.ภาวะออทิสติก ซึ่งมักจะมีอาการร่วมกับสมาธิสั้น มักจะพูดช้าหรือไม่พูด หรือพูดสื่อสารอย่างไม่มีความหมาย

 

    ผู้โพส : พัชรินทร์ 06 Sep 2014 05:07:53

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ