Paidi Clinic
 บทความ >  0143 - การรับรู้ทางสายตากับการอ่าน การเขียน ตอนที่1การรับรู้ทางสายตา (Visual Percption) หมายถึง ความสามารถในการแปรผลข้อมูล และรู้ความหมายของสิ่งที่เห็น

การรับรู้ทางสายตาแบ่งออกเป็นด้านๆดังนี้

1.ความสัมพันธ์ระหว่างตามือ (Eye-hand coordination) เป็นสหสัมพันธ์การใช้กล้ามเนื้อมือและตาทำงานร่วมกัน เช่น การเขียน การโยน-รับลูกบอล การเล่นกีฬาต่างๆ (ตีแบดมินตัน,ตีเทนนิส,บาสเกตบอล เป็นต้น)

2.การรับรู้ตำแหน่งของวัตถุ (Positon in space) เป็นความสามารถรับรู้ตำแหน่ง ทิศทางของภาพที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เช่น ซ้าย-ขวา,บน-ล่าง,หน้า,หลัง

3.การแยกภาพจากพื้น (Figure ground) เป็นความสามารถในการแยกแยะวัตถุหรือรูปทรงออกจากพื้นของรูป

4.การลอกรูปตามแบบ (Copying) เป็นความสามารถในการลอกรูปภาพ ลอกตัวอักษรให้เหมือนหรือคล้ายกับต้นแบบ

5.มิติสัมพันธ์ (Spatial relation)เป็นความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายสัมพันธ์กับที่ว่าง รับรู้ตำแหน่งของวัตถุสัมพันธ์กับตนเองหรือสัมพันธ์กับวัตถุอื่น

6.การรับรู้ภาพที่สมบูรณ์ (Visual closure) เป็นความสามารถในการบอกว่ารูปทรง รูปภาพ   หรือ วัตถุนั้น เป็นรูปทรง รูปภาพ หรือวัตถุอะไรเมื่อมองเห็นในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดหายไป

7.การรับรู้การคงที่ของวัตถุ (Form constancy) เป็นความสามารถในการแยกแยะรูปทรงของวัตถุ ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาด ทิศทางการจัดวางรูป พื้นผิว และแสงเงา

8.การมองและความเร็วในการเคลื่อนไหว (Visual-motor speed) เป็นความสามารถในการมองเห็น และความเร็วในการเคลื่อนไหว

9.ความจำทางสายตา (Visual memory) เป็นความสามารถในการจำภาพ วัตถุ สิ่งที่มองเห็นหรือจำการเรียงลำดับของรูปภาพหรือสิ่งอื่นที่มากกว่าสองขึ้นไป

ผลกระทบเมื่อการรับรู้ทางสายตาแต่ละด้านบกพร่อง

1.ความสัมพันธ์ระหว่างตามือ(Eye-hand coordination)  จะส่งผลให้เด็กเขียนตัวอักษรเล็กหรือใหญ่เกินเส้น บรรทัด ขนาด ตัวอักษรไม่เท่ากัน ขาดความแม่นยำในการเอื้อมหยิบจับของ

2.การรับรู้ตำแหน่งของวัตถุ(Positon in space) จะส่งผลให้เด็ก เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด้าน

3.การแยกภาพจากพื้น (Figure ground) จะส่งผลให้เด็ก ไม่สามารถแยกตัวหนังสือหรือคำที่อ่านหรือเขียนออกจากกระดาษหรือกระดานได้

4.การลอกรูปตามแบบ (copying) จะส่งผลให้เด็ก ไม่สามารถลอกรูปหรือตัวอักษรหรือตัวเลขได้

5.มิติสัมพันธ์ (Spatial relation) จะส่งผลให้เด็ก มีปัญหาในการเว้นวรรค เว้นระยะห่างของคำ เว้นช่องไฟหรือการเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆในการอ่านเด็กจะอ่านหนังสือข้ามบรรทัด ข้ามประโยค

6.การรับรู้ภาพที่สมบูรณ์ (Visual closure) จะส่งผลให้เด็ก ไม่สมารถคาดเดาคำที่เขียนยังไม่เสร็จ ไม่สามารถเติมคำที่ขาดหายไปได้

7.การรับรู้การคงที่ของวัตถุ (Form constancy) จะส่งผลให้เด็ก ไม่สามารถจำตัวหนังสือที่เขียนในขนาดหรือสีที่แตกต่างกันได้ ไม่สามารถอ่านตัวอักษรที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้

8.การมองและความเร็วในการเคลื่อนไหว (Visual-motor speed) จะส่งผลให้ ไม่สามารถเขียนงานในเวลาจำกัดหรือเมื่อต้องใช้ความรวดเร็ว

9.ความจำทางสายตา (Visual memory) จะส่งผลให้เด็ก ไม่สามารถจำคำหรือตัวอักษรได้

 

references:

-Occupational Therapy for Children: Clinical Assessmant

-กรอบอ้างอิงการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception Frame of Reference) โดย นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร   ผู้โพส : กชพร จินาวุฒิ 07 Jul 2015 08:39:57

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ