ลำดับที่  1   วันที่ 15/05/2018
เรื่อง สัมนา8-15น
รายละเอียด
วันที่15 พฤษภาคม 
อาจารย์จินตนา ปาลิวนิช   นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกับไพดี้คลนิก จัดอบรมและสัมนา
เกี่ยวกับการประเมิน การบำบัดในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษให้กับนักกิจกรรมบำบัดและเจ้าหน้าที่ของไพดี้คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้ทบทวน และพัฒนาความรู้