ลำดับที่  1   วันที่ 26/10/2017
เรื่อง วันหยุด ถวายพระเพลิง ร.9
รายละเอียด
วันถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ” วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม2560

สายด่วน หมายเลข  0889310862