กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 19-02-63 lerning skill groupในโรงเรียน
รายละเอียด Lerning skill group ไพดี้ ได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อ.. เพิ่มศักยภาพด้านร่างกาย เพิ่มสมาธิ ความจา ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ด้วยกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมอง โดยการออกแบบของนักกิจกรรมบาบัดที่ทางานด้านเด็กมี 10 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ