กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เทศบาลหนองปรือและชมรมผุ้ปกครอง
รายละเอียด วันที่ 17 ก.พ 59 เทศบาลเมืองหนองปรือ โดย รองปลัด ธเนศ ภู่ยิ้ม ผอ.กองสวัสดิการสังคม ปัทมา ชาญเชื่ยว ประะานชมรมผู้ปกครอง คุณฉัตรมงคล ศรีบริสุทธิ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชม การฝึกสอนที่สถาบันไพดี้








มี 7 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ