กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ รพ. มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด วันที่ 26 ก.พ.59 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบุรพา โดย พญ. พนิดา กันตจินดา พญ กฤษฐา จีระวงษ์พานิช พญ. รมร แย้มประทุม พญ พนิษา กันตจินดา เยี่ยมชม การฝีกสอนเด้กที่ไพดี้ หนองปรือ


มี 13 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ