กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 28-03-61 รร.บีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาด
รายละเอียด วันที่28 มีนาคม 2561 โรงเรียน บีคอนเฮ้า แย้มส อาด รังสิต ร่วมกับ ไพดี้คลีนิด กิจกรรมบำบัด จัดอบรมและให้ความรู้ แก่คณะครุ อาจารญ์ ของโรงเรียน เรื่อง " การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ " และ " การสื่อสาร"
มี 15 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ