Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0063 - ประเมินเบื้องตัน ไม่มีค่าใช้จ่ายสถาบันไพดี้ หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริการให้การประเมิน
         -
พัฒนาการเด็ก
         -
ปัญหาด้านการเรียน การอ่าน การเขียน
         -
ความเสี่ยงต่อภาวะสมาธิสั้น
         -
ความเสี่ยงต่อภาวะออทิสติก
ให้คำปรึกษา
          - การกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
          -
การพัฒนา การอ่าน การเขียน
          -
การฝึกทักษะและการสร้างสมาธิ     

          - การฝึกทักษะด้านต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความ

                    ต้องการพิเศษ
 ลงทะเบียน / นัดหมาย  โทร   096-797-5178

                       คุณ ยงยศ โทร   081-833-4739

วันที่ 1-30 กันยายน 2558

ทดสอบ/ คัดกรอง / ประเมิน เบื้องต้น 

โดย นักกิจกรรมบำบัด ** ไม่มีค่าใช้จ่าย **   ผู้โพส : พัชรินทร์ 25 Aug 2015 13:05:57

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ