Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0064 - ไพดี้หนองปรือ เปิดบริการ สถาบันไพดี้ หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริการให้การประเมิน
         -
พัฒนาการเด็ก
         -
ปัญหาด้านการเรียน การอ่าน การเขียน
         -
ความเสี่ยงต่อภาวะสมาธิสั้น
         -
ความเสี่ยงต่อภาวะออทิสติก
ให้คำปรึกษา
          - การกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
          -
การพัฒนา การอ่าน การเขียน
          -
การฝึกทักษะและการสร้างสมาธิ     

          - การฝึกทักษะด้านต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความ

                    ต้องการพิเศษ
 ลงทะเบียน / นัดหมาย  โทร   096-797-5178

                       คุณ ยงยศ โทร   081-833-4739

 

    ผู้โพส : พัชรินทร์ 01 Sep 2015 22:57:22

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ