Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0073 - ไพดี้คลินิกประกอบโรคศิลปะ บริการ.. ไพดี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

PAIDI  OCCUPATION THERAPY CLINIC

บริการ

. คัดกรองปัญหาด้านพัฒนาการ

. ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ

. ประเมินความบกพร่องเฉพาะทาง

. ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

. ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน

. ฝึกทักษะให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง

. ให้คำปรึกษาเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณณ์และพฤติกรรม

โดย นักบำบัดวิชาชีพต่างๆ

นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ   ผู้โพส : 12 Dec 2016 14:58:11

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ