Paidi Clinic
 ประชาสัมพันธ์ >  0094 - ไพดี้ ปิดเทศกาลปีใหม่2562         


ไพดี้คลินิก ปทุมธานี  ปิดเทศกาลปีใหม่  28 ธันวาคม2561- 2 มกราคม 2562

** ( ปทุมธานี)     เปิดปกติ 3 มกราคม 2562 **

---------------------------------------------------------------------------

ไพดี้หนองปรือ ปิดเทศกาลปีใหม่ 24 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562   

**( หนองปรือ)    เปิดปกติ 2 มกราคม 2562 **   ผู้โพส : พัชรินทร์ 11 Dec 2018 05:37:11

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ